ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

Informacja

INFORMACJA
dotycząca ochrony danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, osób zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, kontrahentów, uczestników przetargów, licytacji albo konkursów ofert, nadawców korespondencji, osób korzystających z działalności społeczno-kulturalnej w SDK, pracowników i współpracowników, wierzycieli, osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.[i] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01, adres e-mail: sm@sm.stalowawola.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul. Gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01 wew. 2015, adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1) zarządzania nieruchomościami w części przypadającej na lokal, do którego przysługuje prawo do lokalu, w tym związanym ze sprawami członkowsko-mieszkaniowymi, nawiązywaniem kontaktu
  (w tym w sprawach dotyczących usuwania awarii, przeprowadzania przeglądów, okresowych kontroli, konserwacji lub remontów w lokalu), wysyłaniem korespondencji pod wskazany adres, korzystaniem z elektronicznego biura obsługi klienta, utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie;
  2) wykonania usług lokatorskich;
  3) przeprowadzenia przetargów, licytacji albo konkursów ofert;
  4) uczestniczenia w działalności społeczno-kulturalnej w SDK;
  5) dochodzenia roszczeń, realizacji roszczeń wierzycieli;
  6) ochrony mienia i terenów zieleni oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółdzielni i osób przebywających na terenie monitorowanym (monitoring wizyjny);
  7) realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych;
  8) realizacji innych obowiązków statutowych Spółdzielni oraz wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także innych przepisów prawnych,
  na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
  4. Odbiorcami danych osobowych
  są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane
  przez okres niezbędny do realizacji celów,
  w których są przetwarzane, zgodnie z Zakładowym wykazem akt.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
  2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
  3) przenoszenia danych;
  4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7 . Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), a innych danych osobowych jest obowiązkowe (na podstawie przepisów prawa lub umowy) albo dobrowolne.

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1, z późn. zm.)