ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

Informacja

INFORMACJA
dotycząca ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli informuje, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.*, które stosowane jest od 25 maja 2018 r., oraz z Uchwałą nr 13 Zarządu Spółdzielni z dnia 23 maja 2018 r. został wyznaczony
w Spółdzielni inspektor ochrony danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli: Krystyna Makaran,
pokój nr 202 w budynku pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01 wew. 215,
adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
Spółdzielnia przetwarza dane osobowe użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, osób zamieszkujących w zasobach
mieszkaniowych Spółdzielni, kontrahentów, uczestników przetargów, licytacji albo konkursów ofert, nadawców korespondencji, osób korzystających
z działalności społeczno-kulturalnej w SDK, pracowników i współpracowników, wierzycieli, osób dokonujących płatności należności w kasie
Spółdzielni, osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. * oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Informacja wynikająca z obowiązku administratora,
o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. *
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, osób zamieszkujących
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, kontrahentów, uczestników przetargów, licytacji albo konkursów ofert, nadawców korespondencji, osób
korzystających z działalności społeczno-kulturalnej w SDK, pracowników i współpracowników, wierzycieli, osób dokonujących płatności
należności w kasie Spółdzielni, osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,
z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01,
adres e-mail: sm@sm.stalowawola.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli: Krystyna Makaran,
pokój nr 202 w budynku pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32, numer telefonu: 15 810 98 01 wew. 215,
adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) zarządzania nieruchomościami w części przypadającej na lokal, do którego przysługuje prawo do lokalu, w tym związanym ze sprawami
członkowsko-mieszkaniowymi, nawiązywaniem kontaktu (w tym w sprawach dotyczących usuwania awarii, przeprowadzania przeglądów,
okresowych kontroli, konserwacji lub remontów w lokalu), wysyłaniem korespondencji pod wskazany adres, korzystaniem z elektronicznego
biura obsługi klienta, utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie;
2) wykonania usług lokatorskich;
3) przeprowadzenia przetargów, licytacji albo konkursów ofert;
4) uczestniczenia w działalności społeczno-kulturalnej w SDK;
5) dochodzenia roszczeń, realizacji roszczeń wierzycieli;
6) ochrony mienia i terenów zieleni oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółdzielni i osób przebywających na terenie monitorowanym
(monitoring wizyjny);
7) realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych;
8) realizacji innych obowiązków statutowych Spółdzielni oraz wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także innych przepisów prawnych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*, w zakresie operacji
wykonywanych na danych osobowych, t.j.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie, usuwanie,
w sposób: konwencjonalny (w formie papierowej) lub w systemie informatycznym.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z Zakładowym
wykazem akt.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
3) przenoszenia danych;
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7 . Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), a innych danych osobowych
jest obowiązkowe (na podstawie przepisów prawa lub umowy) albo dobrowolne.
* – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)